HANDELSBETINGELSER FOR UDLEJNING

Betingelser for udlejning af:

Priser
Alle priser er inkl. 25 % moms og i danske kroner, hvor intet andet nævnes.
Ved leje af udstyr i storebededagsferien tages der ekstra gebyr hvis lejen strækker sig over både st. bededag og den efterfølgende søndag.
Den angivne pris ved bestillingstidspunktet, er den gældende lejepris.
Der tages forbehold for pris- og afgiftsændringer, samt trykfejl.
Priserne er uden. Fragt hvor intet andet nævnes.

Kunden har ansvaret for det lejede i hele lejeperioden og leverer altid de lejede produkter tilbage i samme stand som de modtages. Behandl derfor altid de lejede produkter, som var det dine egne.
Udlån til tredjepart er ikke tilladt.

Erstatningspligt 
Risikoen for personskade, mens det lejede materiel er i lejers varetægt, herunder ansvaret for personskade på de medhjælpere, som lejer måtte stille til udlejers rådighed, bæres af lejer.
Lejer har fuld erstatningspligt overfor bortkomst eller beskadigelse af det lejede mens dette er i dennes varetægt.

Levering 
Levering sker I gadeplan. Såfremt det lejede skal transporteres op/ned af trapper, om I baghave osv. skal dette meddeles ved bestilling. Udlejer kan kræve ekstra betaling herfor samt flere hjælpere fra lejer.

I de tilfælde, hvor det er aftalt, at lejer selv afhenter det lejede materiale, skal transporten foretages i en lukket vogn, i en lukket trailer eller i øvrigt efter udlejerens anvisninger.
Opstilling/indsamling af inventar er udlejer uvedkommende og skal foretages af lejer. Kan foretages af udlejer mod betaling. Lejer forpligter sig til straks ved levering at foretage kontrol/optælling af det leverede materiel. Evt. Meddelelser om mangler under arrangementet eller efter arrangementet tages ikke til efterretning.

Ved afhentning af det lejede skal alt affald være fjernet og eventuelt inventar skal være pakket som ved levering. Evt. Reetablering af asfalt/flisebelægning, græsarealer mv påhviler alene lejer.

Telte
Der må ikke på klæbes tape, klistermærker eller lignende på teltdug eller stænger. Det påhviler lejer at opstramme barduner efter behov i opstillingsperioden. Det er kundens ansvar at indhente de tilladelser, der skal bruges i forbindelse med opsætning af telte. Når det lejede ikke anvendes skal sideduge ALTID være påsat og teltet tillukket. Ved blæst må teltene kun åbnes i læsiden – og bardunerne efterses regelmæssigt. Der må ikke grilles eller tilberedes osende mad i teltet eller dettes umiddelbare nærhed.

Grill skal placeres mindst 5 meter fra teltet. Af hensyn til gnistnedfald må afbrænding af bål eller fyrværkeri ikke ske i nærheden af teltene. Det påhviler lejeren at sørge for, at telt og gulv er rengjort og ryddet på det aftalte returneringstidspunkt. Ventetid faktureres. Det påhviler lejer at sørge for, at alt lejet inventar er indsamlet og placeret frit tilgængeligt til afhentning.
Opstilling og nedtagning af teltene må kun ske når der er personale fra Langå Teltudlejning tilstede, og der må ikke uden aftale forandres ved de af os godkendte og opstillede telte. Hvor underlaget tillader det forankres teltene med pløkker, af en længde på 80 cm.

Udlejer har intet ansvar for beskadigelse af eksempelvis nedgravede kabler, kloakrør eller vandledninger, der måtte befinde sig på teltets opsætningsareal. Såfremt man ikke ønsker pløkker slået i f.eks. asfalt eller fliser, afholder, lejer udgiften til betonklodser eller andet til forsvarlig fastgørelse af teltene. I det omfang det er påkrævet leverer udlejer UD lamper og panikbelysning til teltet.

Leje heraf samt montering /afmontering og strømadgang hertil påhviler lejer og faktureres separat til lejer. Lejer forestår selv udfærdigelse af pladsfordelingsplan/-er for det lejede ifølge gældende tekniske forskrifter for forsamlingstelte. Lejer er ligeledes selv ansvarlig for at der sker overholdelse af en godkendt pladsfordelingsplan.

Teltpladsen
Medmindre andet er aftalt, forudsættes teltpladsen ved levering at være af en sådan beskaffenhed, at de anvendte teltpløkker ikke kan gå løs. Teltpladsen skal tillige være plan og ryddet, således at opstilling kan finde sted ved levering.

Såfremt forholdene ikke er klargjort til den aftalte leveringstid, eksempelvis fordi: Aftalt personale fra lejers side ikke som aftalt er fremmødt. Udstyr ikke kan aflæsses/opsættes på den aftalte dato som følge af lejers forhold. Tilkørselsforhold til aflæsning-/afhentningsstedet ikke er egnet som aftalt og der derved opstår ventetid. Vil udlejer kunne kræve betaling for ventetiden.

Udsmykning af telte 
Det er alene tilladt at anvende brandhæmmende materialer til udsmykning af telte. Det er således ikke tilladt at anvende velour stof eller lignende ikke brandhæmmende materiale. Udlejer henviser i den anledning til Beredskabsstyrelsens regler herom.

Farvet konfetti kan smitte af på teltdugene og må derfor ikke bruges I telte. Konfetti der har smittet af kan ikke fjernes og det påhviler derfor lejer at erstatte de beskadigede dele til nyværdi. Placering af lyd og lys i et telt skal være således at flugtveje og gangarealer til hvert tidspunkt er frie.

Gulv
Gulv følger terræn. Opklodsning er ikke en del af aftalen. Ønsker kunden opklodsning af gulvet skal kunden selv fremskaffe materialer hertil ligesom der vil blive pålagt ekstra betaling ved ekstra timeforbrug. Gulv returneres I fejet/rengjort stand. Der må ikke sættes klæbebånd, skruer, søm eller lignende i gulvpladerne.

Det er i lejeperioden lejers ansvar at gulvet til enhver tid er overdækket. Specielt til selvhentere: Hvis gulvpladerne placeres på græs skal der udlægges presenning før gulvet lægges. Presenningen skal placeres så den ikke er synlig under gulvet, dvs. således at evt. vand ikke kan ramme den og derved lave en sø under gulvpladerne.

Borde og stole.
Hvis der bruges farvesmittende duge skal der placeres plastik imellem dugen og det/de lejede border. Borde og stole er beregnet til overdækket brug og må ikke bruges udendørs uden forudgående aftale herom. Borde og stole må kun bruges på fast underlag (dvs. ikke græs og grus) medmindre der ligger specifik aftale herom.

Udlejer er ikke ansvarlig for evt. ridser på gulve m.v., forårsaget af udlejnings-materiel. Lejer er velkommen til at sætte filtdutter under borde/stole, disse skal fjernes inden lejens afslutning. Borde og stole tørres over/støvsuges inden aflevering.

Service
Ituslået/ødelagt service faktureres særskilt. Servicen skal eftertælles af kunden umiddelbart efter levering. Madrester osv. skrabes/skylles af servicen efter brug.

Duge.
Angivne mål på duge kan variere. Der tages forbehold for mindre misfarvninger. Behandl dugen som var den din egen. Dvs. tør det op du spilder, tegn ikke med farve på dugen osv..

Opstår der uregelmæssigheder med det lejede kontakt straks Langå Teltudlejning.